อังกฤษ -> ไทย

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ไทย -> อังกฤษ


Japanese -> English


เว็บไซต์นี้ใช้ข้อมูลคำศัพท์ของ NECTEC Lexitron, Tanaka Corpus