คำแปล ความหมาย ของ "รางวัล" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
prize
ตัวอย่าง : คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์
คำอธิบาย : สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ
คำแปลใกล้เคียง : award, trophy, reward, accolade
จำนวนนับ : รางวัล
n
honorable mention
ตัวอย่าง : นวนิยายเล่มแรกในชีวิตของเขาได้รับรางวัลชมเชยในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิเมื่อเกือบ 10 ปีที่แล้ว
คำแปลใกล้เคียง : consolation prize
จำนวนนับ : รางวัล
n
Pulitzer prize
จำนวนนับ : รางวัล
n
Nobel prize
ตัวอย่าง : การให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพแก่ อ่อง ซาน ซู จี เป็นการส่งข่าวสารถึงรัฐบาลทหารพม่าอย่างกระจ่างชัดโดยเนื้อหา คือ การคัดค้านระบบเผด็จการ
จำนวนนับ : รางวัล