คำแปล ความหมาย ของ "วรรณ" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
caste
ตัวอย่าง : ในสังคมฮินดูแบ่งคนออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ ศูทร
n
complexion
คำแปลใกล้เคียง : colour
คำเหมือน : สี, ผิว, วรรณะ
n
literature
ตัวอย่าง : ถ้าเธอได้อ่านเรื่องราวในวรรณกรรมเยาวชนอาจจะทำให้จิตใจดีขึ้นก็ได้
คำอธิบาย : งานหนังสือ
คำแปลใกล้เคียง : literary works, writings
n
literary masterpiece
ตัวอย่าง : วรรณกรรมเรื่องสี่แผ่นดินเป็นวรรณกรรมชิ้นเอกของม.ร.ว.คึกฤทธิ์ปราโมช
n
literature
ตัวอย่าง : การวิจารณ์วรรณคดีน่าจะเป็นกิจกรรมของผู้เสพวรรณคดีที่มีมาพร้อมกับการแต่ง อันเป็นกิจกรรมของผู้สร้าง
คำอธิบาย : งานที่เขียนหรือแต่งขึ้น และเรื่องเล่าทั่วๆ ไป
n
comparative literature
ตัวอย่าง : วรรณคดีเปรียบเทียบเป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้เรามีความเข้าใจวรรณคดีในฐานะที่เป็นศิลปะร่วมของมนุษยชาติ
คำอธิบาย : วิชาที่ศึกษาเปรียบเทียบวรรณคดีระหว่างชาติ ภาษาและวัฒนธรรมที่ต่างกัน
n
description
คำอธิบาย : การกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ
คำแปลใกล้เคียง : narration, depiction
n
tone marks
ตัวอย่าง : การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร
คำอธิบาย : เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
คำแปลใกล้เคียง : intonation marks
n
art created language
ตัวอย่าง : นราเป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีฝีมือทางวรรณศิลป์
คำอธิบาย : ศิลปะในการแต่งหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม
n
complexion
ตัวอย่าง : วรรณะของนางเปล่งปลั่งเพราะนางกำลังมีครรภ์
คำแปลใกล้เคียง : skin
คำเหมือน : ผิว
n
caste
ตัวอย่าง : วรรณะของอินเดียนั้น คนอยู่ในวรรณใดจะต้องอยู่ในวรรณะนั้นตลอดไป
คำแปลใกล้เคียง : grade, level, degree, caste, row, rank, class
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา