คำแปล ความหมาย ของ "อาจารย์" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
teacher
ตัวอย่าง : คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ระดับ 4
คำอธิบาย : ผู้สั่งสอนวิชาความรู้
คำแปลใกล้เคียง : instructor, professor
คำเหมือน : คุณครู
คำตรงข้าม : นักเรียน, ลูกศิษย์
n
Acharn
ตัวอย่าง : อาจารย์สมชายเป็นอาจารย์ที่มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเด็กเป็นอย่างดี
คำอธิบาย : คำที่ใช้เรียกนำหน้าชื่อบุคคลเพื่อแสดงความยกย่องว่ามีความรู้ในทางใดทางหนึ่ง
คำเหมือน : คุณครู, ครู
n
teacher
ตัวอย่าง : อย่าลืมทำบัตรเชิญอาจารย์ในภาควิชาทุกท่านให้มาร่วมงานด้วย
คำอธิบาย : ผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้กับผู้เรียน
คำแปลใกล้เคียง : instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer
n
adviser
ตัวอย่าง : นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาปัญหาได้ทุกประเภท
คำอธิบาย : อาจารย์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษากับศิษย์ที่อยู่ในความปกครอง
คำแปลใกล้เคียง : counsellor
จำนวนนับ : คน
n
lecturer
ตัวอย่าง : ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนวิชาภาษามาเลย์ให้กับอาจารย์ผู้บรรยาย เพื่อให้สามารถบรรยายเป็นภาษามาเลย์ได้
คำแปลใกล้เคียง : instructor
จำนวนนับ : คน
n
teacher
ตัวอย่าง : อาจารย์ผู้สอนอธิบายเค้าโครงรายวิชาก่อนเริ่มการเรียนการสอน
คำอธิบาย : อาจารย์ที่ทำหน้าที่สอนในวิชาหนึ่งๆ
คำแปลใกล้เคียง : instructor, lecturer
จำนวนนับ : คน
n
special instructor
ตัวอย่าง : คณะอักษรศาสตร์เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาเป็นอาจารย์พิเศษ
คำอธิบาย : อาจารย์ที่ได้รับเชิญมาสอน
จำนวนนับ : คน
n
headmaster
คำแปลใกล้เคียง : principal
จำนวนนับ : คน
คำเหมือน : ครูใหญ่