คำแปล ความหมาย ของ "โอกาส" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
opportunity
คำแปลใกล้เคียง : chance
คำเหมือน : ช่อง, ทาง, จังหวะ
n
chance
ตัวอย่าง : ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ
คำอธิบาย : เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
คำแปลใกล้เคียง : occasion (for), opening, time
n
time
ตัวอย่าง : คนที่ยืนหยัดในความคิดของตนเองจะได้รับความไว้วางใจในทุกโอกาส
คำเหมือน : เวลา
n
opportunity
ตัวอย่าง : ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
คำแปลใกล้เคียง : chance
คำเหมือน : ช่อง, ทาง
n
good chance
คำเหมือน : จังหวะดี
n
auspicious
ตัวอย่าง : การที่มหาวิทยาลัยขยายวิทยาเขตไปยังจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้เข้าไปมีบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม
คำอธิบาย : ช่วงจังหวะที่ดี, ช่องทางที่ดี
คำแปลใกล้เคียง : favourable (promising) opportunity
คำเหมือน : โอกาสทอง
n
in the future
ตัวอย่าง : ผมหวังว่าโอกาสหน้าคงจะได้นำข้อมูลในการวิจัยมานำเสนออีก
คำเหมือน : คราวหน้า