คำแปล ความหมาย ของ "recommend " ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
vt
แนะนำ, ชี้แนะ
คำเหมือน : advise, suggest
vt
รับรอง, สนับสนุน
คำเหมือน : approve, commend, endorse
vt
ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ, ทำให้อยากได้
vt
ฝากฝัง, มอบ
คำเหมือน : entrust
phrv
แนะนำว่าเป็น
phrv
แนะนำชื่อ (ของ), เพื่อเสนอชื่อ (ของ), เพื่อ
phrv
ยกย่องสำหรับ
คำเหมือน : commend for
phrv
เชื่อใจใน, ศรัทธาใน
คำเหมือน : commend to
phrv
เสนองาน
phrv
แนะนำให้กับ, ยกย่องกับ
คำเหมือน : commend to
adj
ซึ่งแนะนำได้, ซึ่งชี้แนะได้
n
การแนะนำ, การชี้แนะ
คำเหมือน : advocacy, guidance
n
ผู้แนะนำ, ผู้ชี้แนะ