อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอง เวียดนาม VND ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
27 ม.ค. 20
0.0010
0.0015
24 ม.ค. 20
0.0010
0.0015
23 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
22 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
21 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
20 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
17 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
16 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
15 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
14 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
13 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
10 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
9 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
8 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
7 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
6 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
3 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
2 ม.ค. 20
0.0010
0.0014
30 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
27 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
26 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
25 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
24 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
23 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
20 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
19 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
18 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
17 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
16 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014
13 ธ.ค. 19
0.0010
0.0014

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอง เวียดนาม เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอง เวียดนาม ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอง เวียดนาม ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอง เวียดนาม ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง