คำแปล ความหมาย ของ "ตัวเลข" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
number
ตัวอย่าง : ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว
คำอธิบาย : สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
คำแปลใกล้เคียง : figure, digit
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : จำนวน
n
number
ตัวอย่าง : ตัวเลขคนว่างงานมีจำนวนสูงมากขึ้น ประมาณว่าขณะนี้เลย 3 ล้านคนไปแล้ว
คำอธิบาย : สัญลักษณ์ที่ใช้แทนจำนวนจริง เช่น 12 53 VIII
คำแปลใกล้เคียง : figure, digit
จำนวนนับ : ตัว
คำเหมือน : จำนวน