คำแปล ความหมาย ของ "แนวทาง" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
way
ตัวอย่าง : การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย
คำแปลใกล้เคียง : path, course, method, trail, mean, channel, model