แปลงหน่วยวัด น้ำหนัก

กรัมกรัม
กะรัตกะรัต
กิโลกรัมกิโลกรัม
ขีด (ไทย)ขีด (ไทย)
คิว (ทราย)คิว (ทราย)
ตันตัน
ปอนด์ปอนด์
มิลลิกรัมมิลลิกรัม
สโตนสโตน
ออนซ์ออนซ์
เกรนเกรน
เซนติกรัมเซนติกรัม
ไมโครกรัมไมโครกรัม