แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ภ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
income tax
คำอธิบาย : ภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
คำเหมือน : ภาษีเงินได้
n
value added tax
คำอธิบาย : ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
คำแปลใกล้เคียง : VAT
n
pharmacist
คำอธิบาย : แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
คำแปลใกล้เคียง : chemist
คำเหมือน : เภสัชกร
n
Buddha
คำอธิบาย : นามพระพุทธเจ้า
คำแปลใกล้เคียง : lord Buddha
n
sister
ตัวอย่าง : พระองค์ประสูติแต่พระมารดาที่เป็นภคินีต่างพระมารดาของพระเจ้าแผ่นดิน
คำอธิบาย : พี่ผู้หญิง, น้องผู้หญิง
คำแปลใกล้เคียง : elder sister, younger sister
จำนวนนับ : คน
n
world
ตัวอย่าง : การสะสมผลบุญเพื่อความสุขความเจริญทั้งในภพนี้ และภพหน้า จะช่วยให้พ้นทุกข์โศก
คำอธิบาย : โลกหรือแผ่นดิน (ทางศาสนา)
n
next life
ตัวอย่าง : เจ้าต้องสั่งสมบุญบารมีไว้เสียตอนนี้เพื่อภพหน้าจะได้อยู่สุขสบาย
คำอธิบาย : โลกหรือชาติใหม่ในวัฏสงสารหลังจากที่ตายไปแล้วในชาตินี้
คำแปลใกล้เคียง : next incarnation, next world, the other world
จำนวนนับ : ภพ
n
bee
ตัวอย่าง : หมู่ภมรบินว่อนเวียน เคล้าเรณูเกสรของดอกไม้
จำนวนนับ : ตัว, ฝูง
n
bee
คำอธิบาย : ผึ้งทั่วไป
จำนวนนับ : ตัว, ฝูง
n
queen bee
คำแปลใกล้เคียง : female bees
จำนวนนับ : ตัว, ฝูง
n
eyebrow
คำเหมือน : ภมุกา, คิ้ว, ภมุกะ
n
eyebrow
คำเหมือน : ภมุ, ภมุกา, คิ้ว, ภรู
n
eyebrow
คำเหมือน : ภมุกะ, ภมุ, คิ้ว, ภรู
n
danger
ตัวอย่าง : ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน
คำอธิบาย : ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว
คำแปลใกล้เคียง : risk, peril, harm and danger, hazard
n
prejudice
ตัวอย่าง : พฤติกรรมที่เขาทำอยู่นี้เป็นผลมาจากภยาคติของตัวเอง
คำอธิบาย : การลำเอียงอันเกิดจากความกลัว
คำแปลใกล้เคียง : prejudice because of fear
v
support
คำแปลใกล้เคียง : feed, bring up, raise
คำเหมือน : เลี้ยงดู, ค้ำจุน
n
constellation
คำอธิบาย : ดาวฤกษ์กลุ่มที่ 2 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปแม่ไก่
คำแปลใกล้เคียง : second constellation containing 3 stars
จำนวนนับ : ดวง, กลุ่ม
คำเหมือน : ดาวก้อนเส้า
n
a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon
คำอธิบาย : ผู้เกิดจากดาวภรณี คือ พระราหู
คำแปลใกล้เคียง : name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth
คำเหมือน : พระราหู
n
dancer
คำอธิบาย : ผู้เต้นรำ, ผู้แสดงละคร
คำแปลใกล้เคียง : actor
n
India
คำอธิบาย : แผ่นดินแห่งท้าวภรต คือ อินเดีย (เป็นคำที่ชาวฮินดูเรียกประเทศของตัวเอง)
จำนวนนับ : ประเทศ
คำเหมือน : อินเดีย
n
science of dancing and singing
ตัวอย่าง : ในประเทศอินเดียมีสอนภรตศาสตร์ให้กับประชาชน
คำอธิบาย : วิชาฟ้อนรำทำเพลง
n
husband
ตัวอย่าง : นางไปมีชู้กับชายอื่นเช่นนี้ ผู้เป็นภรรดาคงมิให้อภัยเด็ดขาด
คำอธิบาย : ผัวหรือชายที่เป็นคู่ครองของหญิง
จำนวนนับ : คน
n
illegal wife
ตัวอย่าง : เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา
คำแปลใกล้เคียง : concubine, second wife, minor wife
จำนวนนับ : คน
n
minor wife
ตัวอย่าง : สภาพภรรยาน้อยของเขาไม่ต่างกับคนใช้เท่าไรนัก
คำอธิบาย : หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวงหรือไม่ได้จดทะเบียน
คำแปลใกล้เคียง : concubine, lesser wife, second wife
จำนวนนับ : คน
คำเหมือน : เมียน้อย
n
mistress
ตัวอย่าง : เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง
คำอธิบาย : หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
คำแปลใกล้เคียง : secret concubine, kept woman
จำนวนนับ : คน
n
ex-wife
ตัวอย่าง : พ่อพรานมาได้กับแม้หม้ายหลังจากที่ภรรยาเก่าของเขาตายไปไม่นาน
คำอธิบาย : หญิงที่เคยเป็นคู่ครองของชายหรือเคยแต่งงานกับชายนั้นมาแล้วแต่เลิกรากันไป
จำนวนนับ : คน
n
bee
จำนวนนับ : ตัว, ฝูง
n
queen bee
จำนวนนับ : ตัว, ฝูง
n
brother
จำนวนนับ : คน

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา