แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "ย"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
v
raise
ตัวอย่าง : เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นทุกคนต้องยกมือ
คำอธิบาย : เอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมทั้งโดยตรงและโดยปริยาย
คำแปลใกล้เคียง : lift, uplift, upraise, upheave
คำเหมือน : ชู
v
advance
ตัวอย่าง : ข้าศึกยกทัพมาประชิดประตูเมือง
คำแปลใกล้เคียง : march, march on, move the army to
v
carry
ตัวอย่าง : พนักงานยกถาดอาหารเข้าไปในห้องเลี้ยงรับรอง
คำแปลใกล้เคียง : hold, lift, raise, heave
คำเหมือน : ขน, แบก
v
cite
ตัวอย่าง : ครูยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย
คำแปลใกล้เคียง : quote, refer, allude, illustrate, show an example
คำเหมือน : แสดง, อ้าง
v
forgive
ตัวอย่าง : พ่อแม่ยกโทษให้ลูกเสมอ
คำแปลใกล้เคียง : excuse, abstain from, refrain from
คำเหมือน : งดเว้น, เพิกถอน
v
contribute
ตัวอย่าง : บริษัทเอกชนยกที่ดินให้รัฐบาล
คำแปลใกล้เคียง : devote, give, grant, bestow, confer, endow, donate
คำเหมือน : มอบ, ให้
n
folio
คำอธิบาย : เรียกตัวพิมพ์ที่เรียงเข้าหน้าแล้วหรือหนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว แบ่งเป็น 4 หน้าบ้าง 8 หน้าบ้าง 16 หน้าบ้าง 32 หน้าบ้าง ว่า ยกหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : quarto, octavo
clas
round
ตัวอย่าง : การแข่งขันชกมวยประเภทนี้ต้องทำการชกกันถึง 12 ยก
คำอธิบาย : กำหนดเวลาระยะหนึ่งๆ หรือจำนวนหนึ่ง
คำแปลใกล้เคียง : bout
คำเหมือน : รอบ
n
a rank in the provincial Public prosecutors' Department
คำอธิบาย : ตำแหน่งข้าราชการครั้งโบราณสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี, ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับอัยการในบัดนี้, ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการของศาล ตรงกับจ่าศาลในบัดนี้, เจ้าหน้าที่ในการจัดหาเครื่องใช้ของทหาร
คำแปลใกล้เคียง : the supply service of an army, the procurement service
คำเหมือน : ยุกกระบัตร
v
square
ตัวอย่าง : สองยกกำลังสองเป็นสี่
คำอธิบาย : การคูณเลข
คำแปลใกล้เคียง : multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number
v
mobilize
ตัวอย่าง : มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
คำแปลใกล้เคียง : assemble, prepare, gather, raise an army
คำเหมือน : รวมพล
v
elevate
ตัวอย่าง : สถานภาพของชนชั้นกลางถูกยกขึ้นเพราะมีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้น
คำแปลใกล้เคียง : raise, hoist, heave, levitate, lift, pick up, hold up, uplift
คำเหมือน : เลื่อนขึ้น
คำตรงข้าม : ลดลง,ปลด
v
perform the ceremony of showing respects to teachers
คำอธิบาย : ทำพิธีบูชาครูเป็นประจำปี กล่าวคือนำขันล้างหน้า ผ้าขาว เงิน ไปบูชาครูเป็นการคำนับ
คำแปลใกล้เคียง : pay one's respect to one's teacher
v
promote
ตัวอย่าง : ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนฯขึ้นเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพ.ศ.2459
คำอธิบาย : เลื่อนตำแหน่งหน้าที่ให้สูงขึ้น
คำแปลใกล้เคียง : raise one's position, raise one's status
คำตรงข้าม : ลดฐานะ
v
bluster
ตัวอย่าง : เขาชอบยกตนข่มท่านเสมอจนไม่มีใครคบแล้ว
คำอธิบาย : พูดทับถมผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าตัวเหนือกว่า
คำแปลใกล้เคียง : swagger, swank, brag
v
self-glorification
ตัวอย่าง : ท่านอัยการชอบยกตัวอยู่เสมอ
คำแปลใกล้เคียง : praise one's self, to swell with pride, exalt oneself and scorn others
คำเหมือน : อวดตัว
คำตรงข้าม : ถ่อมตัว
v
exemplify
ตัวอย่าง : ครูยกตัวอย่างเพื่ออธิบายโจทย์เลข
คำอธิบาย : แสดงให้เห็นลักษณะที่เป็นส่วนรวมทั้งหมดโดยเสนอสิ่งที่มีลักษณะเป็นตัวแทนเท่านั้น
คำแปลใกล้เคียง : illustrate, typify, instance, embody, give an example of
คำเหมือน : เล่า, เสนอ, อธิบาย
conj
e.g.
ตัวอย่าง : เวลาจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนต่างๆ
คำอธิบาย : เป็นคำเชื่อมเพื่อยกสิ่งหนึ่งมาอ้างให้เห็นลักษณะส่วนรวมทั้งหมด
n
brassiere
ตัวอย่าง : ยกทรงของเธอแพลมออกมาขณะที่อยู่บนรถไฟ
คำอธิบาย : เสื้อหรือผ้ายกทรวงผู้หญิง
คำแปลใกล้เคียง : bra, underwear, camisole, uplift
จำนวนนับ : ตัว
v
move the troops
ตัวอย่าง : เมื่ออุศเรนยกทัพมาตีเมืองผลึกนางวาลีก็คิดอุบายตีทัพอุศเรนได้
คำแปลใกล้เคียง : march an army, send an army, dispatch troops, move troops, send out troops
คำตรงข้าม : ถอยทัพ
v
surrender
ตัวอย่าง : เรื่องผู้หญิงนี่ผมต้องขอยกธงขาว
คำแปลใกล้เคียง : yield, give up, accept defeat
คำเหมือน : ยกธงขาว, ยอมแพ้
v
surrender
ตัวอย่าง : ข้าศึกยอมยกธงขาวเมื่อไม่มีทางสู้
คำแปลใกล้เคียง : capitulate, quit, give in, yield, capitulate, submit, give up
คำเหมือน : ยอมแพ้
v
accept the other's superiority
ตัวอย่าง : ฝีมือทำกับข้าวของแม่ครัวยอดเยี่ยมมาจนต้องยกนิ้วให้
คำอธิบาย : ยอมให้เป็นเยี่ยม
คำแปลใกล้เคียง : acknowledge, grant, concede, assent, consent
n
weight lifting
ตัวอย่าง : นักกีฬายกน้ำหนักส่วนใหญ่มีรูปร่างบึกบึนแข็งแรง
คำอธิบาย : กีฬาที่แข่งขันกันในทางที่ใครที่ยกน้ำหนักได้ดีกว่ากัน
คำเหมือน : กีฬายกน้ำหนัก
v
advance the army
ตัวอย่าง : ผู้ประท้วงยกพลจากทำเนียบไปรวมกันอยู่ที่หน้ารัฐสภา
คำอธิบาย : โยกย้ายหรือพากันไปเป็นกลุ่มใหญ่
คำแปลใกล้เคียง : move the troops, dispatch troops, send out troops
คำเหมือน : ยกทัพ, ยกพวก
v
gather
ตัวอย่าง : นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น
คำอธิบาย : ไปกันเป็นกลุ่ม
คำแปลใกล้เคียง : assemble, congregate, muster
คำเหมือน : รวมหัว
n
platform
ตัวอย่าง : พระนั่งอยู่บนยกพื้น
คำอธิบาย : พื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบ
คำแปลใกล้เคียง : dais, rostrum
คำเหมือน : เวที, แท่น
v
raise the ground
ตัวอย่าง : ทางคณะกรรมการวัดยกพื้นให้ผู้ชมยืนชมโดยรอบ
คำอธิบาย : ทำพื้นให้สูงขึ้น
v
dismiss
ตัวอย่าง : ศาลยกฟ้องเธอเพราะหลักฐานไม่เพียงพอ
คำอธิบาย : พิพากษาให้คดีตกไป โดยไม่บังคับให้เป็นไปตามคำฟ้องของโจทก์
คำแปลใกล้เคียง : acquit
v
agree
ตัวอย่าง : ผู้อภิปรายขอให้ผู้สนับสนุนยกมือขึ้นกับความคิดเห็นของเขา
คำอธิบาย : แสดงว่าเห็นด้วย
คำแปลใกล้เคียง : accept, concur, approve, support, encourage, back, back sb/sth up

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา