คำแปล ความหมาย ของ "limited" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
ที่ถูกจำกัด
คำเหมือน : restricted, circumscribed
คำตรงข้าม : umlimited, limitless
adj
บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
adj
ที่มีขอบเขต, ที่มีขีดขั้น
คำเหมือน : constricted, small-scale, narrow
n
ขีดจำกัด, วงจำกัด, ขีดกำหนด
คำเหมือน : terminal point
n
ขีดสูงสุด, ขีดสุด
คำเหมือน : limitation
n
ขอบเขต, เขต
คำเหมือน : confine, frontier, bounds, boundary
vt
จำกัด, กำหนด, จำกัดวง
คำเหมือน : restrict
idm
มีคำสั่งห้ามเข้า (สถานที่) (ทางทหาร)
phrv
จำกัด, ควบคุม
คำเหมือน : restrict to
n
กฎเกณฑ์, ข้อกำหนด, ความจำกัด
คำเหมือน : restriction
n
ข้อบกพร่อง, จุดอ่อน, ข้อด้อย
คำเหมือน : restrictive weakness, inability, handicap
n
ข้อจำกัด, วงจำกัด, ขีดจำกัด
คำเหมือน : restriction, bound
adj
จำกัด, มีขอบเขต
idm
ห้ามเข้า, ห้ามผ่าน
adj
ที่ห้ามเข้า, ที่ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไป
idm
ไม่มีที่สิ้นสุด, มากมาย, ไปได้ตลอดไม่มีกำหนด
sl
ทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
n
การพิมพ์จำกัดจำนวน
n
อัตราความเร็วรถยนต์ที่กำหนด
n
อายุความ
idm
ภายในที่กำหนด, ภายในขอบเขตที่กำหนด
ตัวอย่างประโยค
Last week's snow was limited to a very small area.
What's the track for the limited express?
To do him justice, he did his best with his limited men and supplies.
Players were limited in what they could and could not do to get and keep the ball.
This limited express is bound for Sendai.
Her viewpoint is limited.
The number of students in the class is limited to fifteen.
We have limited resources.
This is a limited time offer to new customers only.
The number of tickets was limited.
Fog has limited visibility to 100 meters.
I feel disenchanted by the limited capacity of the computer.
He limited the membership to twenty.
Your father's supporters are not limited to his friends.
Never mind that. More importantly, if we don't go soon the time-limited sales will finish.
We should make the best of the limited natural resources we have.
You should make the best of your limited time.
Our knowledge on the problem is rather limited.
This edition is limited to seven thousand copies.
At first their abilities are more limited than those of animals.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา