คำแปล ความหมาย ของ "reasonable" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
adj
(ราคา) สมเหตุสมผล, (ราคา) พอสมควร
คำเหมือน : fair, inexpensive
adj
พอสมควร, เหมาะสม, ไม่เกินไป
คำเหมือน : moderate, proper
adj
มีเหตุผล
คำเหมือน : rational, logical
คำตรงข้าม : unreasonable
idm
มีเหตุผลที่จะทำบางอย่าง
n
สติ, สติสัมปชัญญะ
คำเหมือน : common sense
n
ความมีเหตุผล
คำเหมือน : rationality, sanity
n
เหตุผล, มูลเหตุ
คำเหมือน : cause, motive
n
การใช้เหตุผล, การให้เหตุผล
คำเหมือน : logic
vi
คิดอย่างมีเหตุผล
คำเหมือน : think through
vt
ชี้แจงเหตุผล
phrv
ให้เหตุผลคัดค้าน
phrv
สรุปเหตุผลจาก
phrv
ชักจูงให้เชื่อหรือเริ่มกระทำ
คำเหมือน : argue into
phrv
หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
phrv
ชักจูง, ชักชวน (ด้วยเหตุผล)
คำเหมือน : argue out of
phrv
พยายามชักชวน (ด้วยเหตุผล)
n
การใช้เหตุผล
adv
อย่างมีเหตุผล, อย่างสมเหตุสมผล
adj
ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
n
การใช้เหตุผล, การอ้างเหตุผล
คำเหมือน : rationalizing, argumentation
n
ยุคที่มนุษย์มีเหตุผล
idm
มีเหตุผลชัดเจน
idm
ภายในที่กำหนด, ภายในขอบเขตที่กำหนด
idm
ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), ไม่มีข้อกังขา
idm
ไม่มีเหตุผล, ไม่มีลำดับ, ไม่มีวัตถุประสงค์
ตัวอย่างประโยค
What she means is reasonable in a certain sense.
He is reasonable in his demands.
His opinion is reasonable.
I bought this word processor at a reasonable price.
The price is not reasonable.
That's fairly reasonable.
From our point of view, his proposal is reasonable.
His words sound reasonable.
The price is reasonable.
The price of this used car is reasonable.
Any apartment will do as long as the rent is reasonable.
It is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.
Nothing could be more reasonable, on the face of it.
She allowed that my offer was reasonable.
I can't agree to your proposal on the ground that it is not fair and reasonable.
A good management would listen to reasonable demands.
The professor who invented it has the right to reasonable remuneration from the university.
Your suggestion seems reasonable.
To persuade somebody that your recommendation is reasonable and wise, you have to give reasons and quote known examples and authorities.
He gets a reasonable salary as a bank clerk.
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา