แปลภาษาไทย กลุ่มตัวอักษร "พ"

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
n
woman doctor
คำเหมือน : แพทย์หญิง
n
major
คำแปลใกล้เคียง : Maj.
คำเหมือน : พันตรี
n
police major
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Maj.
คำเหมือน : พันตำรวจตรี
n
police lieutenant colonel
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Lt.Col.
คำเหมือน : พันตำรวจโท
n
police colonel
คำแปลใกล้เคียง : Pol.Col.
คำเหมือน : พันตำรวจเอก
n
senior police colonel
n
king's order
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจบริหาร ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้
คำเหมือน : พระราชกำหนด
n
royal decree
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกำหนด เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
คำเหมือน : พระราชกฤษฎีกา
n
an act of legislation
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
คำเหมือน : พระราชบัญญัติ
n
act
ตัวอย่าง : ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกาศ พ.ร.บ. ประถมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2464
คำอธิบาย : บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
จำนวนนับ : ฉบับ, เล่ม
คำเหมือน : พระราชบัญญัติ
n
Buddhist Era
คำอธิบาย : ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
คำแปลใกล้เคียง : B.E.
คำเหมือน : พุทธศักราช
n
Buddhist Era
ตัวอย่าง : แม่ของนุชเกิดในปี พ.ศ.2497
คำอธิบาย : ปีนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานมา
คำแปลใกล้เคียง : B.E.
คำเหมือน : พุทธศักราช
n
colonel
คำแปลใกล้เคียง : Col.
คำเหมือน : พันเอก
n
Flight Sergeant Third Class
คำแปลใกล้เคียง : FS3, Master Sergeant
n
Flight Sergeant Second Class
คำแปลใกล้เคียง : FS2, Senior Master Sergeant
คำเหมือน : พันจ่าอากาศโท
n
senior colonel
คำเหมือน : พันเอกพิเศษ
n
Flight Sergeant First Class
คำแปลใกล้เคียง : FS1, Chief Master Sergeant
v
carry
ตัวอย่าง : แม้แต่คนที่มีนิสัยที่แข็งกร้าวยังต้องพกพระเป็นพวงๆ เพราะความกลัวผีจนจับใจ
คำอธิบาย : เอาเก็บหรือซ่อนไว้ในพกหรือในสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
คำแปลใกล้เคียง : bring, take
n
pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
ตัวอย่าง : คนโบราณชอบเก็บเงินไว้ที่ชายพก
คำอธิบาย : สิ่งที่มีลักษณะคล้ายถุงเล็กๆ โดยรวบริมผ้านุ่งขึ้นมาไขว้ไว้ที่ท้อง
v
bear
ตัวอย่าง : เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น
คำอธิบาย : นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
คำแปลใกล้เคียง : carry, take, bring
v
lie
ตัวอย่าง : เราจะโกหกพกลมไปเพื่อประโยชน์อันใดกัน
คำอธิบาย : พูดจาไม่จริง
คำเหมือน : โกหกพกลม
v
carry a weapon
ตัวอย่าง : นักเลงโตมักพกอาวุธติดตัวไปไหนมาไหนเสมอ
คำอธิบาย : นำอาวุธติดตัวไว้
n
chauffeur
คำแปลใกล้เคียง : driver
คำเหมือน : พนักงานขับรถ
n
thicket
ตัวอย่าง : ชาวเขาเป็นพวกที่มีอาชีพทำไร่เลื่อนลอย หักล้างถางพงโดยพลการเพื่อทำการปลูกฝิ่น
คำอธิบาย : ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ
คำแปลใกล้เคียง : clump, brush
คำเหมือน : ดง
n
jungle
ตัวอย่าง : ราศีสิงมีสัญลักษณ์เป็นสิงโตซึ่งเป็นเจ้าแห่งพงพี จึงเป็นนักต่อสู้ชีวิต
คำแปลใกล้เคียง : forest, woods
n
annals
ตัวอย่าง : เรื่องราวของพระนางสุพรรณกัลยาปรากฏในพงศาวดารของพม่าหลายฉบับ
คำอธิบาย : เรื่องราวของเหตุการณ์เกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น
คำแปลใกล้เคียง : historical record, chronicle, history
จำนวนนับ : ฉบับ
n
genealogical diagram
ตัวอย่าง : กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น
คำอธิบาย : แผนลำดับเครือญาติ
คำแปลใกล้เคียง : family tree
n
lineage
ตัวอย่าง : ไม่ว่าเขาจะทำอะไร ก็ต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดกับญาติพงศ์เสมอ
คำแปลใกล้เคียง : family, race, kinship, pedigree race
n
lineage
ตัวอย่าง : การรับคนเข้าทำงานรับใช้พระบรมวงศานุวงศ์ต้องมีการสืบวงศ์พงศ์พันธุ์ของผู้นั้นอย่างละเอียด
คำอธิบาย : พวกพ้องที่เนื่องมาแต่วงศ์
คำแปลใกล้เคียง : family, extraction, consanguinity

X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา