ไบต์ เป็น บิต

1 ไบต์ เท่ากับ 8 บิต
กรุณากรอก หรือ

ตารางเปรียบเทียบ

 • 1 ไบต์ เท่ากับ 8 บิต
 • 2 ไบต์ เท่ากับ 16 บิต
 • 3 ไบต์ เท่ากับ 24 บิต
 • 4 ไบต์ เท่ากับ 32 บิต
 • 5 ไบต์ เท่ากับ 40 บิต
 • 6 ไบต์ เท่ากับ 48 บิต
 • 7 ไบต์ เท่ากับ 56 บิต
 • 8 ไบต์ เท่ากับ 64 บิต
 • 9 ไบต์ เท่ากับ 72 บิต
 • 10 ไบต์ เท่ากับ 80 บิต
 • 11 ไบต์ เท่ากับ 88 บิต
 • 12 ไบต์ เท่ากับ 96 บิต
 • 13 ไบต์ เท่ากับ 104 บิต
 • 14 ไบต์ เท่ากับ 112 บิต
 • 15 ไบต์ เท่ากับ 120 บิต
 • 16 ไบต์ เท่ากับ 128 บิต
 • 17 ไบต์ เท่ากับ 136 บิต
 • 18 ไบต์ เท่ากับ 144 บิต
 • 19 ไบต์ เท่ากับ 152 บิต
 • 20 ไบต์ เท่ากับ 160 บิต
 • 21 ไบต์ เท่ากับ 168 บิต
 • 22 ไบต์ เท่ากับ 176 บิต
 • 23 ไบต์ เท่ากับ 184 บิต
 • 24 ไบต์ เท่ากับ 192 บิต
 • 25 ไบต์ เท่ากับ 200 บิต
 • 26 ไบต์ เท่ากับ 208 บิต
 • 27 ไบต์ เท่ากับ 216 บิต
 • 28 ไบต์ เท่ากับ 224 บิต
 • 29 ไบต์ เท่ากับ 232 บิต
 • 30 ไบต์ เท่ากับ 240 บิต
 • 31 ไบต์ เท่ากับ 248 บิต
 • 32 ไบต์ เท่ากับ 256 บิต
 • 33 ไบต์ เท่ากับ 264 บิต
 • 34 ไบต์ เท่ากับ 272 บิต
 • 35 ไบต์ เท่ากับ 280 บิต
 • 36 ไบต์ เท่ากับ 288 บิต
 • 37 ไบต์ เท่ากับ 296 บิต
 • 38 ไบต์ เท่ากับ 304 บิต
 • 39 ไบต์ เท่ากับ 312 บิต
 • 40 ไบต์ เท่ากับ 320 บิต
 • 41 ไบต์ เท่ากับ 328 บิต
 • 42 ไบต์ เท่ากับ 336 บิต
 • 43 ไบต์ เท่ากับ 344 บิต
 • 44 ไบต์ เท่ากับ 352 บิต
 • 45 ไบต์ เท่ากับ 360 บิต
 • 46 ไบต์ เท่ากับ 368 บิต
 • 47 ไบต์ เท่ากับ 376 บิต
 • 48 ไบต์ เท่ากับ 384 บิต
 • 49 ไบต์ เท่ากับ 392 บิต
 • 50 ไบต์ เท่ากับ 400 บิต
 • 51 ไบต์ เท่ากับ 408 บิต
 • 52 ไบต์ เท่ากับ 416 บิต
 • 53 ไบต์ เท่ากับ 424 บิต
 • 54 ไบต์ เท่ากับ 432 บิต
 • 55 ไบต์ เท่ากับ 440 บิต
 • 56 ไบต์ เท่ากับ 448 บิต
 • 57 ไบต์ เท่ากับ 456 บิต
 • 58 ไบต์ เท่ากับ 464 บิต
 • 59 ไบต์ เท่ากับ 472 บิต
 • 60 ไบต์ เท่ากับ 480 บิต
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา