คำแปล ความหมาย ของ "m/f" ที่ค้นพบ

คำศัพท์
ชนิด
คำแปล
คำอธิบายเพิ่มเติม
abbr
คำย่อของ male or female
abbr
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
abbr
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
n
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 6
abbr
พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 13
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
คำเหมือน : am, a.m., AM
abbr
คำย่อของ March, May, Monday
abbr
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Arts), ปริญญาโท
abbr
เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)
คำเหมือน : am, AM, A.M.
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck all
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck off
abbr
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws)
คำเหมือน : LLM
abbr
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
abbr
แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)
abbr
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Education)
abbr
คำย่อของ Member of Parliament
abbr
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
abbr
คำย่อของ Master of Science
abbr
คำย่อของ Master of Science
abbr
หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
คำเหมือน : pm, p.m., PM
sl
คำเลี่ยงของคำว่า fuck
abbr
คำย่อของ market value
abbr
หลังเที่ยง (คำย่อของ post meridiem), ช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน
คำเหมือน : pm, PM, P.M.
abbr
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
abbr
วิทยาศาสตร์สุขภาพมหาบัณฑิต (Master of Health Science)
abbr
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science in Nursing)
abbr
คำย่อของ Young Men's Christian Association, สมาคมวายเอ็มซีเอ
n
ตัวคูณร่วมน้อย, ตัว ค.ร.น.
abbr
คำย่อของ miles per gallon
X

เว็บไซต์เรามีการใช้คุกกี้ คลิกเพื่อดู นโยบายคุกกี้ และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา