แปลงค่าเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ซื้อ) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท
(ขาย) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.94
8.93
7.45
8.55
-
-
7.06
8.43
6.96
8.74
7.03
9.33
6.38
8.74
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
694.00
893.00
745.00
855.00
-
-
706.14
843.29
696.00
874.00
703.00
933.00
638.00
874.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,940.00
8,930.00
7,450.00
8,550.00
-
-
7,061.44
8,432.90
6,960.00
8,740.00
7,030.00
9,330.00
6,380.00
8,740.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ราคาทองวันนี้