แปลงค่าเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ซื้อ) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท
(ขาย) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6.70
8.69
7.21
8.29
-
-
6.79
8.69
6.69
8.46
6.90
9.25
6.40
8.77
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
670.00
869.00
721.00
829.00
-
-
678.65
869.19
669.00
846.00
690.00
925.00
640.00
877.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
6,700.00
8,690.00
7,210.00
8,290.00
-
-
6,786.50
8,691.85
6,690.00
8,460.00
6,900.00
9,250.00
6,400.00
8,770.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ราคาทองวันนี้