แปลงค่าเงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AED เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(ซื้อ) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท
(ขาย) เงินดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
7.02
9.01
7.49
8.60
-
-
7.11
8.50
7.01
8.78
7.05
9.35
6.38
8.74
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
702.00
901.00
749.00
860.00
-
-
711.14
850.00
701.00
878.00
705.00
935.00
638.00
874.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
7,020.00
9,010.00
7,490.00
8,600.00
-
-
7,111.37
8,500.00
7,010.00
8,780.00
7,050.00
9,350.00
6,380.00
8,740.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดีแรห์ม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ราคาทองวันนี้