แปลงค่าเงินยูโร EUR เป็น เงินบาท

เงินบาท > ยูโร
(ซื้อ) เงินยูโร > บาท
(ขาย) เงินยูโร > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
34.75
35.84
34.73
35.70
34.80
35.65
34.68
35.30
34.76
35.79
34.62
35.69
34.66
36.09
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ยูโร ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ยูโร ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ยูโร ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,475.00
3,584.00
3,473.00
3,570.00
3,480.00
3,565.33
3,468.01
3,530.00
3,476.00
3,579.00
3,461.50
3,568.75
3,466.00
3,609.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ยูโร

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
34,750.00
35,840.00
34,730.00
35,700.00
34,800.00
35,653.30
34,680.09
35,300.00
34,760.00
35,790.00
34,615.00
35,687.50
34,660.00
36,090.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโร

ราคาทองวันนี้