แปลงค่าเงินดอลลาร์ แคนาดา CAD เป็น เงินบาท

เงินบาท > ดอลลาร์ แคนาดา
(ซื้อ) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท
(ขาย) เงินดอลลาร์ แคนาดา > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22.44
23.47
22.49
23.51
22.76
23.36
22.45
23.59
22.43
23.39
22.25
23.49
22.44
23.41
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์ แคนาดา ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,244.00
2,347.00
2,249.00
2,351.00
2,276.29
2,336.27
2,244.93
2,358.82
2,243.00
2,339.00
2,224.63
2,348.63
2,244.00
2,341.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ดอลลาร์ แคนาดา

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
22,440.00
23,470.00
22,490.00
23,510.00
22,762.90
23,362.70
22,449.32
23,588.24
22,430.00
23,390.00
22,246.25
23,486.25
22,440.00
23,410.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ แคนาดา

ราคาทองวันนี้