แปลงค่าเงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ CHF เป็น เงินบาท

เงินบาท > ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์
(ซื้อ) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ > บาท
(ขาย) เงินฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
32.35
33.32
32.00
32.98
32.42
33.21
32.17
34.22
32.26
33.31
31.95
33.29
32.28
33.58
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,235.00
3,332.00
3,200.00
3,298.00
3,242.19
3,321.11
3,217.13
3,421.68
3,226.00
3,331.00
3,194.88
3,328.88
3,228.00
3,358.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
32,350.00
33,320.00
32,000.00
32,980.00
32,421.90
33,211.10
32,171.25
34,216.78
32,260.00
33,310.00
31,948.75
33,288.75
32,280.00
33,580.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาทองวันนี้