แปลงค่าเงินโครน เดนมาร์ก DKK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครน เดนมาร์ก
(ซื้อ) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท
(ขาย) เงินโครน เดนมาร์ก > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4.67
4.97
4.65
4.97
4.79
4.91
4.64
4.88
4.64
4.98
4.64
4.98
4.65
4.99
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครน เดนมาร์ก เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครน เดนมาร์ก ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครน เดนมาร์ก ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครน เดนมาร์ก ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
467.00
497.00
465.00
497.00
479.46
491.08
464.40
488.00
464.00
498.00
464.00
498.00
465.00
499.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครน เดนมาร์ก

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
4,670.00
4,970.00
4,650.00
4,970.00
4,794.60
4,910.80
4,644.00
4,880.00
4,640.00
4,980.00
4,640.00
4,980.00
4,650.00
4,990.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครน เดนมาร์ก

ราคาทองวันนี้