แปลงค่าเงินเปโซ ฟิลิปปินส์ PHP เป็น เงินบาท

เงินบาท > เปโซ ฟิลิปปินส์
(ซื้อ) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์ > บาท
(ขาย) เงินเปโซ ฟิลิปปินส์ > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
0.4800
0.6100
0.5827
0.6087
0.3796
0.6422
-
0.6500
0.4800
0.7500
0.4200
0.6300
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เปโซ ฟิลิปปินส์ ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
48.00
61.00
58.27
60.87
37.96
64.22
-
65.00
48.00
75.00
42.00
63.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 เปโซ ฟิลิปปินส์

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
-
-
480.00
610.00
582.70
608.70
379.60
642.21
-
650.00
480.00
750.00
420.00
630.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 เปโซ ฟิลิปปินส์

ราคาทองวันนี้