แปลงค่าเงินโครนา สวีเดน SEK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครนา สวีเดน
(ซื้อ) เงินโครนา สวีเดน > บาท
(ขาย) เงินโครนา สวีเดน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3.19
3.44
3.19
3.42
3.29
3.39
3.18
3.36
3.17
3.43
3.16
3.41
3.17
3.42
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครนา สวีเดน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครนา สวีเดน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครนา สวีเดน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
319.00
344.00
319.00
342.00
329.29
338.57
318.26
336.10
317.00
343.00
316.13
341.13
317.00
342.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,190.00
3,440.00
3,190.00
3,420.00
3,292.90
3,385.70
3,182.57
3,361.00
3,170.00
3,430.00
3,161.25
3,411.25
3,170.00
3,420.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

ราคาทองวันนี้