แปลงค่าเงินโครนา สวีเดน SEK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครนา สวีเดน
(ซื้อ) เงินโครนา สวีเดน > บาท
(ขาย) เงินโครนา สวีเดน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3.41
3.66
3.38
3.62
3.48
3.57
3.38
3.55
3.37
3.62
3.38
3.63
3.38
3.64
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 10 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครนา สวีเดน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครนา สวีเดน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครนา สวีเดน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
341.00
366.00
338.00
362.00
348.00
357.47
337.93
355.00
337.00
362.00
337.63
363.00
338.00
364.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
3,410.00
3,660.00
3,380.00
3,620.00
3,480.00
3,574.70
3,379.25
3,550.00
3,370.00
3,620.00
3,376.25
3,630.00
3,380.00
3,640.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

ราคาทองวันนี้