แปลงค่าเงินโครนา สวีเดน SEK เป็น เงินบาท

เงินบาท > โครนา สวีเดน
(ซื้อ) เงินโครนา สวีเดน > บาท
(ขาย) เงินโครนา สวีเดน > บาท

อัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2.95
3.20
2.95
3.17
3.07
3.15
2.93
3.16
2.92
3.18
2.92
3.17
2.95
3.18
  • ทางเรามีการตรวจสอบเรทอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลาทุกๆ 5 นาที
  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน โครนา สวีเดน เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน โครนา สวีเดน ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน โครนา สวีเดน ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน โครนา สวีเดน ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยน 100 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
295.00
320.00
295.00
317.00
306.58
315.48
292.79
315.92
292.00
318.00
292.13
316.75
295.00
318.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

อัตราแลกเปลี่ยน 1000 โครนา สวีเดน

 
ซื้อ
(บาท)
ขาย
(บาท)
2,950.00
3,200.00
2,950.00
3,170.00
3,065.80
3,154.80
2,927.86
3,159.20
2,920.00
3,180.00
2,921.25
3,167.50
2,950.00
3,180.00
  • ตารางข้างบนคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 1 โครนา สวีเดน

ราคาทองวันนี้