อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐ USD 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 20
30.99
31.42
21 ต.ค. 20
30.96
31.39
20 ต.ค. 20
30.97
31.41
19 ต.ค. 20
30.94
31.37
16 ต.ค. 20
30.93
31.37
15 ต.ค. 20
30.93
31.34
14 ต.ค. 20
30.94
31.37
12 ต.ค. 20
30.84
31.26
9 ต.ค. 20
30.87
31.30
8 ต.ค. 20
30.95
31.39
7 ต.ค. 20
31.05
31.47
6 ต.ค. 20
31.00
31.43
5 ต.ค. 20
31.25
31.68
2 ต.ค. 20
31.34
31.77
1 ต.ค. 20
31.34
31.77
30 ก.ย. 20
31.40
31.83
29 ก.ย. 20
31.43
31.86
28 ก.ย. 20
31.41
31.83
25 ก.ย. 20
31.27
31.69
24 ก.ย. 20
31.33
31.76
23 ก.ย. 20
31.19
31.62
22 ก.ย. 20
31.13
31.54
21 ก.ย. 20
30.79
31.21
18 ก.ย. 20
30.87
31.30
17 ก.ย. 20
30.94
31.34
16 ก.ย. 20
30.91
31.35
15 ก.ย. 20
30.98
31.41
14 ก.ย. 20
31.03
31.46
11 ก.ย. 20
31.05
31.48
10 ก.ย. 20
31.02
31.45

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง