อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินยูโร EUR ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
1 เม.ย. 20
35.58
36.28
31 มี.ค. 20
35.33
36.09
30 มี.ค. 20
35.52
36.23
27 มี.ค. 20
35.19
35.73
26 มี.ค. 20
35.14
35.72
25 มี.ค. 20
34.90
35.48
24 มี.ค. 20
35.00
35.51
23 มี.ค. 20
34.65
35.43
20 มี.ค. 20
34.34
34.94
19 มี.ค. 20
34.71
35.46
18 มี.ค. 20
35.07
35.72
17 มี.ค. 20
35.26
35.80
16 มี.ค. 20
35.25
35.52
13 มี.ค. 20
34.84
35.59
12 มี.ค. 20
34.84
35.46
11 มี.ค. 20
34.89
35.60
10 มี.ค. 20
35.04
35.75
9 มี.ค. 20
35.33
36.08
6 มี.ค. 20
34.80
35.46
5 มี.ค. 20
34.50
35.06
4 มี.ค. 20
34.32
35.00
3 มี.ค. 20
34.44
35.10
2 มี.ค. 20
34.17
34.75
28 ก.พ. 20
34.14
34.84
27 ก.พ. 20
33.96
34.66
26 ก.พ. 20
33.97
34.64
25 ก.พ. 20
33.74
34.40
24 ก.พ. 20
33.64
34.24
21 ก.พ. 20
33.55
34.15
20 ก.พ. 20
33.30
33.84

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน ยูโร เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน ยูโร ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน ยูโร ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ยูโร ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกสิกรไทย ย้อนหลัง