อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน ญี่ปุ่น JPY ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ต.ค. 19
0.2740
0.2847
21 ต.ค. 19
0.2733
0.2841
18 ต.ค. 19
0.2733
0.2840
17 ต.ค. 19
0.2734
0.2841
16 ต.ค. 19
0.2746
0.2853
15 ต.ค. 19
0.2752
0.2860
11 ต.ค. 19
0.2761
0.2869
10 ต.ค. 19
0.2780
0.2887
9 ต.ค. 19
0.2774
0.2883
8 ต.ค. 19
0.2785
0.2893
7 ต.ค. 19
0.2799
0.2907
4 ต.ค. 19
0.2798
0.2906
3 ต.ค. 19
0.2801
0.2908
2 ต.ค. 19
0.2794
0.2901
1 ต.ค. 19
0.2778
0.2885
30 ก.ย. 19
0.2781
0.2888
27 ก.ย. 19
0.2787
0.2894
26 ก.ย. 19
0.2794
0.2902
25 ก.ย. 19
0.2796
0.2904
24 ก.ย. 19
0.2784
0.2892
23 ก.ย. 19
0.2786
0.2895
20 ก.ย. 19
0.2771
0.2878
19 ก.ย. 19
0.2773
0.2881
18 ก.ย. 19
0.2769
0.2876
17 ก.ย. 19
0.2772
0.2880
16 ก.ย. 19
0.2778
0.2886
13 ก.ย. 19
0.2764
0.2871
12 ก.ย. 19
0.2770
0.2878
11 ก.ย. 19
0.2788
0.2896
10 ก.ย. 19
0.2802
0.2910

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เยน ญี่ปุ่น ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เยน ญี่ปุ่น ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง