อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน ญี่ปุ่น JPY ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
26 พ.ค. 20
0.2907
0.3015
25 พ.ค. 20
0.2915
0.3024
22 พ.ค. 20
0.2913
0.3022
21 พ.ค. 20
0.2901
0.3009
20 พ.ค. 20
0.2905
0.3013
19 พ.ค. 20
0.2916
0.3024
18 พ.ค. 20
0.2933
0.3041
15 พ.ค. 20
0.2942
0.3051
14 พ.ค. 20
0.2952
0.3060
13 พ.ค. 20
0.2940
0.3050
12 พ.ค. 20
0.2935
0.3044
11 พ.ค. 20
0.2945
0.3054
8 พ.ค. 20
0.2981
0.3090
7 พ.ค. 20
0.2992
0.3101
5 พ.ค. 20
0.2983
0.3091
30 เม.ย. 20
0.2979
0.3087
29 เม.ย. 20
0.2989
0.3098
28 เม.ย. 20
0.2978
0.3086
27 เม.ย. 20
0.2978
0.3086
24 เม.ย. 20
0.2960
0.3069
23 เม.ย. 20
0.2950
0.3060
22 เม.ย. 20
0.2957
0.3066
21 เม.ย. 20
0.2971
0.3080
20 เม.ย. 20
0.2962
0.3070
17 เม.ย. 20
0.2969
0.3077
16 เม.ย. 20
0.2979
0.3087
15 เม.ย. 20
0.2983
0.3092
14 เม.ย. 20
0.2990
0.3098
13 เม.ย. 20
0.2976
0.3086
10 เม.ย. 20
0.2961
0.3069

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เยน ญี่ปุ่น ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เยน ญี่ปุ่น ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง