อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินเยน ญี่ปุ่น JPY ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง

วันที่
ซื้อ (บาท)
ขาย (บาท)
22 ม.ค. 20
0.2714
0.2822
21 ม.ค. 20
0.2710
0.2817
20 ม.ค. 20
0.2704
0.2811
17 ม.ค. 20
0.2708
0.2815
16 ม.ค. 20
0.2706
0.2813
15 ม.ค. 20
0.2701
0.2808
14 ม.ค. 20
0.2702
0.2808
13 ม.ค. 20
0.2702
0.2809
10 ม.ค. 20
0.2708
0.2815
9 ม.ค. 20
0.2718
0.2825
8 ม.ค. 20
0.2742
0.2850
7 ม.ค. 20
0.2727
0.2834
6 ม.ค. 20
0.2737
0.2845
3 ม.ค. 20
0.2740
0.2847
2 ม.ค. 20
0.2719
0.2830
30 ธ.ค. 19
0.2687
0.2797
27 ธ.ค. 19
0.2701
0.2808
26 ธ.ค. 19
0.2701
0.2808
25 ธ.ค. 19
0.2705
0.2812
24 ธ.ค. 19
0.2704
0.2811
23 ธ.ค. 19
0.2706
0.2814
20 ธ.ค. 19
0.2708
0.2815
19 ธ.ค. 19
0.2703
0.2811
18 ธ.ค. 19
0.2711
0.2818
17 ธ.ค. 19
0.2708
0.2815
16 ธ.ค. 19
0.2708
0.2815
13 ธ.ค. 19
0.2705
0.2812
12 ธ.ค. 19
0.2725
0.2832
11 ธ.ค. 19
0.2736
0.2844
9 ธ.ค. 19
0.2740
0.2848

  • ซื้อ (บาท) หมายถึง ธนาคาร รับซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ขาย (บาท) หมายถึง ธนาคาร ขายเงิน เยน ญี่ปุ่น เป็นอัตราดังกล่าว
  • ถ้าคุณต้องการขายเงิน เยน ญี่ปุ่น ต้องดูที่ช่อง ซื้อ (บาท) ส่วนถ้าต้องการซื้อเงิน เยน ญี่ปุ่น ให้ดูที่ช่อง ขาย (บาท)
  • อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง
  • อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เยน ญี่ปุ่น ในตารางข้างบน เป็นอัตราซื้อ-ขายด้วยธนบัตร ยกเว้น ธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นอัตราซื้อถัวเฉลี่ย ตั๋วเงิน และ อัตราขายถัวเฉลี่ย

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่นๆของ ธนาคารกรุงไทย ย้อนหลัง